bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言输入三个数abc按由小到大输出的资料>>

C语言输入三个数abc按由小到大输出

#include int main() { int t,a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

#include int main() { int t,a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

详细如下: # include int main (void) { int a,b,c,t; printf("请输入三个任意整数:\n"); scanf("%d %d %d",&a, &b, &c); if(a

#include main(){float a,b,c,temp;//输入a b c以空格隔开scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);if (a>b){//如果a大于b则将a和b进行互换temp=a;a=b;b=temp;}if (a>c){//如果a大于c则将a和c进行互换temp=a;a=c;c=temp;}if (b>c){//如果b大于c则将b和c进行互...

排序算法没错,不过"return a, b, c;"什么鬼,c函数什么时候可以返回多个值了? #include void sort(int *a,int *b,int *c){ int t; if (*a > *b) t=*a,*a=*b,*b=t; if (*b > *c) { t=*b,*b=*c,*c=t; if(*a > *b) t=*a,*a=*b,*b=t; }}int main()...

如图

代码1. // 输入3个数,要求按从小到大顺序输出 #include int main() { int a,b,c,t; printf("请输入三个数:"); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a > b) { t = a; a = b; b = t; } if(a > c) { t = a; a = c; c = t; } if(b > c) { t = b; b = c; ...

#include main () { double a,b,c,m; printf ("请分别输入abc:\n"); scanf ("%a%b%c",&a,&b,&c); if (a>=b&&a>=c) m=a; else if (b>=c&&b>=a) m=b; else m=c; printf ("%f,%f,%f中最大的数是%m",a,b,c,m);

#include main() { int n,a,b,c; scanf("%d",&n); a=n/100; b=(n/10)%10; c=n%10; printf("\n倒序输出结果:%d%d%d",c,b,a); getch(); } 三位数除以100那么商就是三位数的百位上数字,三位数除以10的商再除以10的余数就是三位数的十位上的数字,...

#include int main(){int t,a,b,c;scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);if(a

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com