bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言:编写函数,求输入的三个整数值的最大值,并...的资料>>

C语言:编写函数,求输入的三个整数值的最大值,并...

#include int main() { int a,b,c;//定义三个整形变量用来存储那从键盘输出的三个数 printf("请输入3个数:");//提示语 scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);//从键盘输出三个数到a,b,c中 int max; //下面是最简单的if循环求出这三个数最大值存入max中 i...

# include int main(void) { int a ,b ,c, m; int max(int x, int y); printf("please input three numbers\n"); scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); m = max(a,b); m = max(m,c); printf("max = %d\n", m); return 0; } int max(int x, int y) { i...

#include int main(){ int a,b; scanf("%d%d",a,b); if(a > b) printf("%d",a); else printf("%d",b); return 0; }

#include int maxfun(int a,int b) //直接用三目运算符? :实现. { return a>b?a:b; } void main() { int a,b,c,max; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); //从键盘输入三个数. max=maxfun(a,maxfun(b,c)); //调用函数. 返回三个数中的最大数. printf("max...

#include //这是c语言的一个标准库,包含它才能用函数 int main() //这是主函数,c语言的工程都是由大小的函数组成的,主函数是系统运行的第 { //一个函数 int a,b,c; int max; printf("请输入三个数,空格区分各数:"); sscanf("%d %d %d", &a,&...

#includeint main(){int a,b,c,max;printf("input 3 integers: ");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);max=(a>b)?((a>c)?a:c):((b>c)?b:c);printf("max=%d\n",max);return 0; }ps:调试成功。

改正后的: #includeint main(){ int max(int x,int y,int z); int a,b,c,d; scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c); d=max(a,b,c); printf("%d\n",d); return 0;}int max(int x,int y,int z){ int w; if(x>y&&x>z){ w=x;} else{ if(y>x&&y>z){ w=y; }else...

#include "stdio.h"double max(double d[],int n){double m=d[0];for(int i=1;im)m=d[i];}return m;}int main(){int n;double d[100];scanf("%d",&n);for(int i=0;i

int max(int *a, int *b, int *c){ int r; r = *a>*b?*a:*b; if(r

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com