bshy.net
当前位置:首页>>关于C语言.,..编程..题目:采用指针形变量作为形...的资料>>

C语言.,..编程..题目:采用指针形变量作为形...

#include void swap(int *a,int *b) { int t; t = *a; *a = *b; *b = t; } void main () { int a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

#include void swap(int *p,int *q);int main(void){ int a,b,*p=&a,*q=&b; printf("请输入两个整数:"); scanf("%d%d",&a,&b); printf("交换前a=%d,b=%d\n",a,b); swap(p,q); printf("交换后a=%d,b=%d\n",a,b); return 0;}void swap(int *p,int...

#include void swap(int *p,int *q) { int t; t=*p; *p=*q; *q=t; } main() { int a=5,b=4,*p,*q; p=&a; q=&b; swap(p,q); printf("a=%d b=%d",a,b); return 0; } ..

//又做了一些调整:int zuixiao(int a,int b){return ab?a:b;}main(){int a,b,n;int (*p)();printf("请输入两个整数=>");scanf("%d %d",&a,&b);printf("请输入计算目的:求最大值=1,求最小值=2。=>");scanf("%d",&n);if(n=1){p=zuida;printf("...

#include int sum(int size,int *p){ int tmp,i; for(i=0;i

示例代码: #include #include int main(){ //有效部分int ***p = (int***)malloc(sizeof(int**)*3);for (int i = 0; i < 3; ++i){p[i] = (int**)malloc(sizeof(int*) * 4);}for (int i = 0; i < 3; ++i){for (int j = 0; j < 4; ++j){p[i][j] =...

#includeint main(){int var;int *pInt;pInt=&var; //指针指向该变量scanf("%d",&var); //从键盘输入变量var的值//scanf("%d",pInt); //这种方式也是可以的printf("var = %d\n",*pInt); //用指针间接访问的方法在屏幕上输出该变量的值return 0;}...

你输入的格式不对,既然scanf("%d,%d",&a,&b);,那么你输入的时候就应该这样: 10,20

初学,没了解函数? 第一个是函数声明,注意和第三个的区别,有分号。函数声明后才可以使用 void叫“无类型”,这里这样声明函数参数,就是没有参数的意思,和int main() 等效 第三个是函数实现,和第一个配对。注意参数中,&地址符表示地址传参,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com