bshy.net
当前位置:首页>>关于用C语言编写程序:键盘输入a和b两个整数,要求用函...的资料>>

用C语言编写程序:键盘输入a和b两个整数,要求用函...

【注】使用C语言实现,望采纳哦~ 有问题再问哦~ o(∩_∩) 【C语言源代码】 #include int main() { int a, b; scanf("%d%d", &a, &b);/*输入两个整数a和b*/ printf("%d\n", a + b);/*输出a和b之和~*/ return 0; }

#include #include float sum(float a,float b) { float s; s=a+b; return s; } void main() { float x,y,m; printf("请输入求和的两个数:"); scanf("%f %f",&x,&y);//初始化 m=sum(x,y); printf("%f\n",m); }

思路: 首先定义一个add函数; 然后调用; 最后输出。 代码如下: #include float add(float a,float b) { float c; c=a+b; return c; } int main(){ float a,b; scanf("%lf%lf,&a,&b"); printf("%lf+%lf=%lf",a,b,add(a,b)); }

这里需要一个实现阶乘的函数,可以使用递归函数。 代码如下: #includeint jc(int n){ if(n==0) return 0; else return n*jc(n-1);}int main(int argc, char* argv[]){ int a,b,c; int abc=0; while(scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)!=EOF) { abc=jc(a)...

void Change(int& a,int &b) { int temp = a; a = b; b = temp; } void main() { int a = 10,b = 20; Change(a,b); printf("a = %d,b = %d",a,b); }

#include #include float area(float ,float,float); void main() { float a,b,c,result; printf("输入三角形的三边:\n"); while(scanf("%f%f%f",&a,&b,&c)!=3||a+b

第一个位置的错误:循环后面少了一个分号,改为for(;*p1!='\0';p1++); 第二个位置的错误:改为*p1=*p2;

怎么合并呢? 连接: 如65,23,合并为6523还是2365,还是6253,还是2635呢? /* 请输入两个两位正整数(任意一个为0则结束): 45 1245和12的组合结果为 : 1524请输入两个两位正整数(任意一个为0则结束): 36 2036和20的组合结果为 : 2603请输入两个...

#include int main(void){ int m,n; char a; printf("请输入m的值:"); scanf("%d",&m); printf("请输入n的值:"); scanf("%d",&n); for (int i=1;i

#include void swap(int *a,int *b) { int t; t = *a; *a = *b; *b = t; } void main () { int a,b,c; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if(a

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bshy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com